Skip to main content

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Waker Cyber Security BV.

Privacy & Security @ Waker
Security zit in ons hart, we besteden daarom veel tijd en aandacht aan het creëren en onderhouden van een passend intern beveiligingsniveau, gebaseerd op internationale standaarden:

 • We gaan zorgvuldig, vertrouwelijk en integer om met informatie die ons wordt toevertrouwd. Hiertoe nemen we technische, organisatorische, fysieke en menselijke maatregelen.
 • We baseren ons hierbij onder andere op ISO9001, ISO27001/2, de richtlijnen van het NCSC en de richtlijnen van het NIST
 • We definiëren en verdelen verantwoordelijkheden in het kader van security en privacybescherming.
 • We melden (potentiële) incidenten direct intern, we dragen allen bij aan het behalen van onze Security doelen.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst of onveilig gedrag. We leggen verantwoording af over de aantoonbare werking van onze securitymaatregelen.

Naast maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging, nemen wij passende maatregelen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende nationale Uitvoeringswet AVG. We hanteren ISO27001/2 voor het raamwerk van securitymaatregelen. Bij het uitvoeren van technische, gecombineerde of verbijzonderde onderzoeken neemt Waker Cyber Security het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest in acht, alsmede andere toepasselijke wetten en privacygedragscodes. Indien vereist maken we met onze klanten specifiekere afspraken over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Websitebezoek
Tijdens het browsen op de website verwerken we alleen persoonlijke informatie die je verstrekt om informatie of diensten aan te vragen. Als je gegevens invult op onze website, dan verwerken en gebruiken we die gegevens om contact met je op te nemen over je (aan)vraag of hulpverzoek. We verwerken daarbij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsinformatie
 • (Zakelijke) contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres etc.

Gegevensverwerking en (sub)verwerking algemeen
Om onze werkzaamheden uit te voeren, maken we soms gebruik van de diensten van leveranciers en (sub)verwerkers. We delen persoonsgegevens alleen met deze partijen, als daarvoor een verwerkingsgrondslag aanwezig is en dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en de levering en van onze diensten. We schakelen alleen leveranciers en (sub)verwerkers in die aantoonbaar kunnen maken dat de aan hen toevertrouwde informatie en persoonsgegevens goed beschermd worden. Wij controleren onze leveranciers en (sub)verwerkers actief.

We zullen je persoonsgegevens nooit delen met andere partijen, tenzij een overeenkomst, vordering van een toezichthouder, de wet of een gerechtelijk bevel dit verplicht.

Je privacyrechten
Je kunt bij ons controleren of we persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke gegevens dat zijn. Dit om je in staat te stellen om een of meerdere van de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht op inzage en correctie
 • Recht op verwijdering en het recht op vergetelheid
 • Recht op restrictie (staking van de verwerking)
 • Recht op dataportabiliteit

Een uitgebreidere beschrijving van je rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken
Verzoeken om inzage, informatie of het uitoefenen van de rechten zoals hierboven beschreven, kunnen worden gedaan door contact met ons op te nemen via privacy@wakercybersecurity.nl. We doen er alles aan om deze verzoeken af te handelen volgens de wettelijke eisen, termijnen en eventuele contractuele afspraken.

Cookies
Onze website gebruikt alleen strikt noodzakelijk cookies om de website te kunnen laten functioneren.

Disclaimer
In deze privacyverklaring zijn typ- en spelfouten voorbehouden. Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, check daarom de meest recente versie, wanneer je vragen hebt.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens op die websites. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2021

Terug